CG Beyond Internship

''โครงการฝึกงานกับกลุ่มธุรกิจในเครือ Central (HR, IT, Digital Marketing)''

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อสนับสนุนให้นิสิต/นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติงานกับบุคลากรมืออาชีพ 
  • เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง
  • เพื่อนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 


ลักษณะของโครงการ

CG Beyond Internship เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่4 ทุกคณะจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกงานกับ Central Group ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าฝึกงานกับบริษัท Central Group ภายใต้หน่วยงาน HR, IT, Digital Marketing โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้เป็น Beyond intern Student จะได้เข้าร่วมฝึกงานกับพนักงานมืออาชีพและผู้บริหารชั้นนำของทางบริษัทฯ จากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้ค้นหาความถนัด และศักยภาพของตนเอง โดยทางบริษัทจะมอบหมายให้มี Supervisorคอยให้คำปรึกษาในการฝึกงานให้กับนิสิต/นักศึกษาแต่ละคนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้นิสิต/นักศึกษายังจะต้องจัดทำโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และใช้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดฟังก์ชั่น

  • Human Resource; Talent Acquisition, Training, Engagement & Culture, HR Business Partner.
  • Information Technology; Big Data Team, Software Development.
  • Marketing; Digital Marketing, PR, Production.


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีระดับชั้นปีที่ 3 เทอมสุดท้ายหรือชั้นปีที่ 4 ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชาและหลักสูตร 
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • เป็นผู้มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาสามารถที่จะร่วมทำงานกับทางบริษัทได้ตลอดโครงการ ระยะเวลา 3-4 เดือน