โครงการ Professional Next Generation หรือ Pro Next


วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติงานกับบุคลากรมืออาชีพ
 • เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับบริหารของ Central Group ต่อไป
 • ลักษณะของโครงการ

  Pro Next เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจบใหม่ในคณะ(IT, ICT, Engineer, Software Engineer); Mathematics; Supply Chain Management or any Business field. จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่จำกัดประสบการณ์ในการสมัคร ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้ปฎิบัติงานกับบริษัท Central Group ภายใต้หน่วยงาน Central Group IT Division โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้เป็น Professional Next Generation (Pro Next) จะได้เข้าร่วมงานกับพนักงานมืออาชีพและผู้บริหารชั้นนำในส่วนงานเทคโนโลยี ของทางบริษัทฯ จากหลากหลายส่วนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่างๆ มาใช้การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกของเซ็นทรัลและมีโอกาสในการหมุนเวียนไปตามส่วนงานอื่นๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้ค้นหาความถนัด และศักยภาพของตนเอง โดยทางบริษัทจะมอบหมายให้มี Supervisor คอยให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน ให้กับ ProNext แต่ละคนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ProNext ยังมีการจัดฝึกอบรมและประเมินผลตลอดระยะเวลาของโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม

  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสเรียนรู้และเข้ากระบวนการพัฒนาในช่วง 1 ปี ได้เรียนรู้ธุรกิจค้าปลีกและงานด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้ในการจัดการธุรกิจของ Central Group ผู้สมัครจะเลือกหน่วยงานที่สนใจตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และมีการหมุนเวียนงานภายใต้ Cetral IT Divisionไม่ว่าจะเป็น Merchandizing, Warehouse Management, CRM, Business Analyst ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้และเติบโตเป็น specialist รวมถึงผู้บริหารต่อไป

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีไม่จำกัดคณะ สาขาวิชาและหลักสูตร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างด
 • เป็นผู้มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • สามารถที่จะร่วมทำงานกับทางบริษัทได้ตลอดโครงการ ระยะเวลา 1 ปีเต็ม